Since 1990 . 專業環保印刷.多年工廠經驗.希望成為您的印刷顧問.共創美好未來.     異象印刷 首頁     

逛街囉 ,看到色彩繽紛會激起購買慾望ㄛ,職業病作祟,看看別人想想自己,期許異象印刷更上一層樓,日日更新,在百貨公司,精品店,網路商店 他們都是熱賣商品,他們都是業界頂尖行銷好手,他們都會創造價值感,值得學習,都很注重包裝這一塊.~~~~送禮就要送到心坎堷~~~~

LU01   

LU02

LU03  

LU04  

LU05

LU06

LU07  

LU08

LU09

LU10

LU11  

LU12

LU13

LU14

LU15

LU16

 

LU17

 

LU18

LU19

LU20

像是提一大箱可樂

的手提袋

LU21

LU22

LU23

LU24

LU25

LU26超級好吃

LU27

LU28

LU29

LU30

LU31

LU32

LU33

LU34

LU35

LU36

LU37

LU38

LU39

LU40

LU41

LU42

LU43

LU44

 

LU45     

LU46

LU47

LU48

LU49

LU50

LU51

LU52

LU53

LU54

LU55

LU56

LU57

LU58

LU59

LU60

LU61

LU62

LU63

LU64

LU65

LU66

LU67

LU68

LU69

LU70

LU71

LU72

LU73

LU74

LU75

LU76

LU77

 

LU78

LU79

LU80 好吃

LU81

 

LU82 好吃

LU83

LU84

LU85

LU86

LU87

LU88

LU89

LU90

LU91

LU92

LU93

LU94

LU95

LU96白鶴

LU97

LU98 van Gogh

LU99

LU100

LU101

LU102超級好吃

LU103超級好吃

LU104

LU105超級好吃

LU106

LU107

LU108超級好吃

LU109

LU110

LU111超級好吃

LU112

LU113超級好吃

LU114超級好吃

LU115超級好吃

LU116超級好吃小辣

LU117超級好吃

LU118超級好吃

LU119超級好吃

LU120

LU121超級好吃

LU122超級好吃

LU123超級好吃

LU124超級好吃

LU125

LU126超級好吃

LU127

LU128

LU129

LU130 

LU131超級好吃

LU132超級好吃

LU133超級好吃

LU134超級好吃

LU135超級好吃

LU136

LU137超級好吃

LU138超級好吃

LU139超級好吃

LU140

LU141超級好吃

LU142

LU143

LU144超級好吃

LU145超級好吃

LU146超級好吃

LU147超級好吃

LU148

LU149

LU150

LU151超級好吃

LU152超級好吃

LU153

LU154超級好吃

LU155  超級好吃的馬卡龍

LU156

LU157

LU158

LU159

LU160超級好吃的馬卡龍.SOGO有賣喔

LU161

LU162超級好吃

LU163

LU164

LU165超級好吃

LU166

LU167

LU168

LU169  超級好吃

LU170

LU171超級好吃

LU172超級好吃

LU173

LU174超級好吃

LU175

LU176超級好吃

LU177超級好吃

LU178

LU179超級好吃

LU180

LU181超級好吃

LU182超級好吃

LU183

LU184

LU185超級好吃

LU186

LU187

LU188

LU189超級好吃

LU190超級好吃

LU191

LU192超級好吃

LU193

LU194超級好吃

LU195超級好吃

LU196

LU197 佳德鳳梨酥賣得好厲害阿

LU198 大黑松小倆口牛軋糖

LU199 大黑松小倆口鳳梨酥

LU200 白木屋

LU2001

LU202

LU203好吃的軟糖 SOGO在賣

LU204

LU205 FLORA

PLU206   RUCIA

LU207 富里

LU208  Van Gogh

LU209 白鶴

LU210 金門酒廠

LU211

LU212

LU213

LU214

LU215

LU216

LU217

LU218白木屋

LU219

LU220納采

LU221

LU222

生命之愛

LU223

LU224

LU225

LU226

LU227

LU228

LU229

LU230

LU231

LU232

LU233

LU234

LU235

LU236

LU237

LU238

LU239

LU240

LU241

LU242

LU243

LU244

LU245

LU246

LU247

LU248

LU249

LU250

LU251

LU252

LU253

LU254

LU255

LU256

LU257

LU258

LU259

LU260

LU261

LU262

LU263

LU264

LU265

LU266

LU267

LU268

LU269

LU270

LU271

LU272

LU273

LU274

LU275

LU276

LU277

LU278

LU279

LU280

LU281

LU282

LU283

LU284

LU285

LU286

LU287

LU288

LU299

LU300

LU301

L302

LU303

LU304

LU305

LU306

LU307

LU308

LU309

LU310

LU311

LU312

LU313

LU314

LU315

LU316

LU317

LU318

LU319

LU320

LU321

LU322

LU323

LU324

LU325

LU326

LU327

LU328

LU329

LU330

LU331

LU332

LU333

LU334

LU335

LU336

LU337

LU338

LU339

LU340

LU341

LU342

LU343

LU344

LU345

LU346

LU347

LU348

LU349

LU350

LU351

LU352

LU353

LU354

LU355

LU356

LU357

LU358

LU359

LU360

LU361

LU362

LU363

LU364

LU365

LU366

LU367

LU368

LU369

LU370

LU371

LU372

LU373

L374

LU375

 

LU376

LU377

LU378

LU379

LU380

LU381

LU382

LU383

LU384

LU385

LU386

LU387

LU388

LU389

LU390

LU391

LU392

LU393

LU394

LU395

LU396

LU397

LU398

LU399

LU400

LU401

LU402

LU403

LU404

LU405

LU406

LU407

LU408

LU409

LU410

LU411

LU412

LU413

LU414

LU415

LU416

LU417

LU418

LU419

LU420

LU421

LU422

LU423

LU424

LU425

LU426

LU427

LU428

LU429

     以上版權仍歸原作者所有
 

  營利事業統一編號 70639896

   異象印刷  首頁      

  工廠登記證號 (Factory pass):  99-613391-00

  台北信箱   a85123101@gmail.com

  廈門瑞鎧信箱:   godhorse@ms13.hinet.net 

  TEL:  +886 2  85123103 

   請尊重智慧財產權   請勿任意轉載     

   新北市三重頂崁工業區(捷運迴龍線-先嗇宮站)

   @2000 IN網頁設計工作室     以上版權仍歸原作者所有    skype: vision-print